Shipping Reels

  • Blau
  • Schwarz
 
 
Article No. Description A B C D E
10300010 Disc Bobbin 49 77 33 14 10
10300011 Disc Bobbin 49 103 95 13 8,9
10300012 Disc Bobbin 50 38 33 18,5 15,5
10310002 Disc Bobbin 66 90 83 20 9
10300020 Disc Bobbin 70 17,5 13   15,5
10300025 Disc Bobbin 70 66 63 17 14
10304068 Disc Bobbin 100 33 29 50 15
10304069 Disc Bobbin 100 17 13 50 15
10304101 Disc Bobbin 100 120 115 29 25
10318226 Disc Bobbin 120 164 160 29 20
10300135 Stitching wire bobbin 135 49 43   16
10310135 Stitching wire bobbin 135 48 42,5   52
10300140 Disc Bobbin
140 200 195 35 30
10300150 Disc Bobbin 150 100 94 56 18
10300151 Stitching wire bobbin 150 49 43 56 18
10307200 Cable Bobbin 162 117 112 82,5 26
10317200 Cable Bobbin 162 117 112 83 80
10308208 Disc Bobbin 230 290 250 81,5 22
10304208 Disc Bobbin 250 260 240 112 33,5
10307210 Cable Bobbin 265 96 124 100 96
10304004 Disc Bobbin 300 190 166 148 26
10307330 Wire Bobbin 300 100 90 210 52
10317330 Wire Bobbin 300 100 89,5 210 52
10308212 Disc Bobbin 300 290 265 165 26
10368212 Disc Bobbin 300 290 265 165 52,5
10308204 Disc Bobbin 300 225 205 165 26
10300400 Disc Bobbin 400 160 140 200 21
10300401 Disc Bobbin 400 240 220 200 30,5
10300402 Disc Bobbin 360 270 250 200 40
10310402 Disc Bobbin 365 270 250 200 40
10300403 Disc Bobbin 400 275 255 200 40
10300404 Disc Bobbin 400 260 240 200 30,5
10300405 Disc Bobbin 400 260 240 200 36